Witaj w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej
Pałac Lubostroń

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

– ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
– udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
– wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Na mocy art. 8 ustawy, tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mają obowiązek utworzenia i prowadzenia własnych, podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonujących w sieci internet.

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

Pałac Lubostroń
Lubostroń
89-210 Łabiszyn

gmina : Łabiszyn
powiat : żniński
województwo : kujawsko-pomorskie

tel : 52 384-46-23
fax : 52 384-46-23
e-mail : palac@palac-lubostron.pl

NIP : 562-16-09-504
Regon : 092547327

Informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pałacu Lubostroń jest dostępna na portalu ePUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
http://epuap.gov.pl.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Palac_Lubostron (/Palac_Lubostron/SkrytkaESP)

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Palac_Lubostron

Opublikował:admin
Data publikacji:22.07.2015 12:39
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: