Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana tytułu
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 12 maja 2015 o 13:07:22. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GALERII SZTUKI „WOZOWNIA” W TORUNIU

I. Postanowienia wstępne
§ 1.

Regulamin organizacyjny Galerii Sztuki „WOZOWNIA” w Toruniu, zwanej dalej „Galerią”, określa strukturę organizacyjną i porządek wewnętrzny w Galerii oraz związane z tym obowiązki pracowników.

§ 2.

Postanowienia niniejszego regulaminu służą efektywnej realizacji celów statutowych Galerii i nie mogą być interpretowane w sposób mogący utrudniać lub uniemożliwiać wypełnianie tych celów.

II. Struktura organizacyjna
§ 3.

1.     Struktura organizacyjna Galerii nie zawiera wewnętrznie wydzielonych jednostek organizacyjnych.

2.     Galeria działa w oparciu o następującą strukturę stanowisk pracowniczych:

1)    dyrektor;

2)    kierownik ds. administracyjnych;

3)    główny księgowy;

4)    stanowiska merytoryczne;

5)    stanowiska ds. administracyjno-finansowych;

6)    stanowiska obsługi.

§ 4.

Dyrektor zarządza Galerią, kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

§ 5.

Do kierownika ds. administracyjnych  należy prowadzenie całokształtu spraw administracyjnych wynikających z obowiązujących Galerię przepisów.

§ 6.

Główny księgowy prowadzi całokształt prac budżetowo-finansowych i księgowych Galerii. Podlega bezpośrednio dyrektorowi.

§ 7.

1.     Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych należy:

1)    programowanie działalności statutowej;

2)    merytoryczna realizacja działalności wystawienniczej, informacyjnej i reklamowej oraz wydawniczej;

3)    organizowanie działalności edukacyjnej i różnych form popularyzacji sztuk plastycznych;

4)    prowadzenie dokumentacji działalności statutowej;

5)    prowadzenie zbiorów dzieł sztuki Galerii.

2.     Pracownicy merytoryczni podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

§ 8.

1.    Do zadań pracowników ds. administracyjno-finansowych należy:

1)    prowadzenie sekretariatu i nadzór nad aktami Galerii;

2)    prowadzenie spraw osobowych;

3)    prowadzenie czynności rozliczeniowych i kasowych;

4)    prowadzenia analityki finansowej.

2.    Pracownicy wykonujący zadania określone  w ust. 1 pkt 1 i 2 podlegają bezpośrednio dyrektorowi.

3.    Pracownicy wykonujący zadania określone w ust. 1 pkt 3 i 4 podlegają bezpośrednio głównemu  księgowemu.

§ 9.

1.    Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi należy techniczna obsługa działalności Galerii w zakresie:

1)    transportu dzieł sztuki i sprzętu technicznego;

2)    montażu i demontażu wystawy oraz obsługi wystaw;

3)    dozoru nad pomieszczeniami i mieniem Galerii w tym dziełami sztuki eksponowanymi  i przechowywanymi w Galerii;

4)    prac porządkowych i utrzymania czystości, drobnych prac remontowych;

5)    sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw;

6)    zakupów zaopatrzeniowych.

2.    Pracownicy obsługi podlegają bezpośrednio kierownikowi do spraw administracyjnych.


III. Obowiązki pracowników
§ 10.

1.    Pracownik wykonuje swą pracę zgodnie z przydzielonym indywidualnym zakresem obowiązków służbowych, przewidzianych dla danego stanowiska pracy.

2.    Zakres przydzielonych pracownikowi obowiązków służbowych jest równoznaczny z zakresem indywidualnej odpowiedzialności pracownika i jest określony na piśmie.

§ 11.
Niezależnie od postanowień wymienionych w § 10, pracowników obowiązuje:

1)    znajomość i przestrzeganie zasad i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2)    dbałość o mienie Galerii i mienie powierzone przez inne osoby i instytucje;

3)    szczególna staranność przy obchodzeniu się z dziełami sztuki i dbałość o ich należyte zabezpieczenie;

4)    utrzymanie stanowiska pracy w należytym ładzie i porządku, zabieganie o estetykę pomieszczeń i otoczenia Galerii;

5)    przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej.

 
IV. Czas pracy
§ 12.

1.     Czas pracy pracowników pełnozatrudnionych wynosi 40 godzin tygodniowo.

2.     Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy jest określony  w indywidualnych zakresach obowiązków przydzielonych ww. pracownikom.

§ 13.

1.     Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1)    konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia, zdrowia ludzkiego lub mienia;

2)    niezbędnej potrzeby, stwierdzonej przez dyrektora, związanej z realizacją zadań programowych.

2.     Za pracę w godzinach nadliczbowych udziela się innych dni wolnych od pracy, które należy wykorzystać w okresie 3 miesięcy od daty wykonania pracy w godzinach nadliczbowych.

 
V. Postanowienia porządkowo-organizacyjne
§ 14.

1.     Przebywanie pracownika na terenie Galerii poza godzinami pracy jest dozwolone w sprawach ważnych i za zgodą dyrektora.

2.     Opuszczenie stanowiska pracy w godzinach pracy, związane z wykonywaniem czynności służbowych, wymaga akceptacji dyrektora lub kierownika ds. administracyjnych.

3.     Plan urlopów wypoczynkowych pracowników dostosowuje się do wymogu płynnej realizacji zadań programowych Galerii.

4.     Szczegółowe postanowienia w sprawach porządkowo-organizacyjnych są w miarę bieżących potrzeb określane przez dyrektora w drodze poleceń lub zarządzeń.

VI. Postanowienia końcowe
§ 15.

Zasady wynagradzania i premiowania pracowników Galerii reguluje „Regulamin wynagradzania pracowników Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu”.

§ 16.
W sprawach związanych z:

1)    zawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę;

2)    urlopowania i zwolnień od pracy;

3)    usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności;

4)    odpowiedzialności dyscyplinarnej;

5)    odpowiedzialności materialnej;

6)    rozpatrywania sporów wynikłych ze stosunku pracy;

mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
                                                                                                       SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Załączniki

 • pdf Statut
  Wielkość pliku: 5 MB Pobrania: 106
 • pdf Uchwała
  Wielkość pliku: 4 MB Pobrania: 48
 • pdf Uchwała
  Uchwała w sprawie zmiany statutu
  Wielkość pliku: 681 KB Pobrania: 23
Wytworzył: Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Data wytworzenia:2013/01/28 08:00
Opublikował:admin
Data publikacji:20.08.2014 08:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki

 • pdf Statut
  Wielkość pliku: 5 MB Pobrania: 106
 • pdf Uchwała
  Wielkość pliku: 4 MB Pobrania: 48
 • pdf Uchwała
  Uchwała w sprawie zmiany statutu
  Wielkość pliku: 681 KB Pobrania: 23