Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana tytułu
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 12 maja 2015 o 13:12:58. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

 UCHWAŁA NR XXXIII/789/09

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu

Na podstawie art. 13  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.[1])  oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.[2]),   uchwala się, co następuje:

 § 1. Nadaje się  Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Uchyla się § 2 uchwały  Nr 292/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu
Państwowej Galerii Sztuki w Toruniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Dla instytucji kultury statut jest podstawowym dokumentem, określającym jej cele działania oraz zasady organizacji. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy statut zawiera:

§ nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury,
§ zakres działalności,
§ organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania,
§ sposób uzyskiwania środków finansowych,
§ zasady dokonywania zmian statutowych,
§ postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza taką działalność prowadzić.

Działalność Galerii regulował statut nadany uchwałą Nr 292/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2000 r. Zapisy przedkładanego statutu wynikają z konieczności dostosowania do zmian wprowadzonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktualnie obowiązujących przepisów finansowych. Statut uwzględnia również zapisy wynikające z aktualnej formuły działalności instytucji. Wprowadzono również zapis dotyczący konieczności opiniowania przez Organizatora regulaminu organizacyjnego instytucji. Statut uszczegóławia i dostosowuje do obowiązujących przepisów zapisy dotyczące majątku i finansów Galerii, w szczególności zatwierdzania i opiniowania planów i sprawozdań finansowych. Precyzuje również rodzaje działalności gospodarczej, które może prowadzić Galeria.
Statut w miejsce dotychczasowej rady programowej wprowadza zapis upoważniający dyrektora Galerii do powołania  stałych lub doraźnych organów doradczych.
 
UZASADNIENIE
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126,   poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458.

Opublikował:admin
Data publikacji:20.08.2014 08:55
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: