Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.palac-lubostron.pl
________________________________________
Łabiszyn: Renowacja i rewitalizacja Pałacu w Lubostroniu
Numer ogłoszenia: 174703 – 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń , Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.palac-lubostron.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja i rewitalizacja Pałacu w Lubostroniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich wnętrz sal Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, wpisanych do rejestru zabytków, następująco: a) w zakresie ścian, sufitów, sztukaterii należy przede wszystkim: – oczyścić ww. z kurzu i brudu, – wykonać ewentualne naprawy ubytków masami gipsowymi na sztukateriach, tynkowymi na ścianach i sufitach, – pogłębić szczeliny i pęknięcia, wypełnić je odpowiednimi masami z wypełniaczem i klejem w celu ustabilizowania ich prac, – opracować i wypolerować kity papierami ściernymi o różnej granulacji, – zaizolować naprawy odpowiednio dobranymi środkami, – wykonać scalenia kolorystyczne, – pomalować odpowiednio dobranymi farbami o odpowiedniej przepuszczalności w kolorach zatwierdzonych przez inwestora i nadzór konserwatorski b) w zakresie stiukowych boazerii i kolumn należy m.in.: – oczyścić mechaniczne i chemiczne powierzchnie stiuku, – podkleić odspojone fragmenty stiuku / iniekcje z kleju i wypełniaczy /, – usunąć ewentualne wtórne zniszczone i popękane uzupełnienia na niewłaściwie zaizolowanych rurach grzewczych, – wykonać izolacje termiczne pod nowe uzupełnienia, – wykonać uzupełnienia stiuku barwionymi masami stiukowymi na bazie kleju kostnego i barwników, – zaizolować uzupełnienia, – nałożyć warstwę nabłyszczającą i wypolerować. c) w zakresie malarstwa należy w szczególności: – zakonserwować oryginalną malaturę, – dokładnie doczyścić mechaniczne i chemiczne oryginalne warstwy malarskie, – zabezpieczyć warstwę malarską, – wzmocnić malaturę i tynk zabytkowy, poprzez m.in. wykonanie zastrzyków podtynkowych w celu usunięcia pęcherzy i odspojeń warstwy malarskiej, – zdjąć zabezpieczenia, – uzupełnić ubytki podłoża tynkiem o podobnej strukturze, – usunąć szpecące, zmienione, wtórne przemalowania, – wykonać scalenie kolorystyczne oryginału farbami o podobnym składzie co farby oryginalne lub temperowymi. UWAGA Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które wykonywać będą opisane wyżej prace renowacyjno-konserwatorskie posiadały kwalifikacje o których stanowi § 22 oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych , tzn: Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: 1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków – oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa wyżej, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1 oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych . Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik do SIWZ oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. Z uwagi na szczególny charakter zamówienia, Zamawiający zaleca, aby wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w obiekcie, w którym realizowane będzie zamówienie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował on należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy roboty budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w zakresie robót restauracyjnych lub konserwacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy to w szczególności ścian, sztablatury, sztukaterii i polichromi ściennych), o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł, w tym jedną na co najmniej 80.000,00 zł. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli będzie on dysponował w chwili realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 24 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych . Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób oraz w oświadczeniu, potwierdzającym że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. podpisany (zaparafowany) na każdej zapisanej stronie wzór umowy, stanowiący Załącznik do SIWZ, 2 kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą Załącznik do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, składu osobowego kadry wykonującej zamówienie oraz zmian przepisów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: a) działanie siły wyższej, b) warunki meteorologiczne uniemożliwiające wykonywanie prac, c) braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, które nie spowodują zwiększenia zakresu zamówienia, d) przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę środków odwoławczych, e) przedłużający się, niezależny od Wykonawcy proces uzyskania decyzji administracyjnych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją działania bądź zaniechania którejkolwiek ze Stron
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.palac-lubostron.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pałac Lubostroń, Lubostroń, 89-210 Łabiszyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Pałac Lubostroń, Lubostroń, 89-210 Łabiszyn, SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PROGRAM PRAC

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIKI DO SWIZ

Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:22.07.2015 14:23
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: