20 maja, 2015

 – Roboty budowlane Łabiszyn: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki Numer ogłoszenia: 72951 – 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47867-2015 z dnia 2015-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Łabiszyn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich, to znaczy odrestaurowanie ścian Pałacu w Lubostroniu wpisanego do rejestru zabytków (elewacja boczna i tylna) w następującym zakresie: – odwilgocenie ścian,  -…
Termin składania ofert: 2015-04-22


Łabiszyn: Lubostroń, pałac, XVIII w.

kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana

tynków i zmiana kolorystyki

Numer ogłoszenia: 72951 – 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47867 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń, Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich, to znaczy
odrestaurowanie ścian Pałacu w Lubostroniu wpisanego do rejestru zabytków (elewacja boczna i tylna) w następującym zakresie: – odwilgocenie ścian, – wymiana tynków cementowych na renowacyjne, – odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu. Zgodnie z wymogami wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aranżacja kolorystyczna winna odbywać się z przedstawieniem próbek kolorystycznych i zwołaniem komisji konserwatorskiej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków
  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu:
  Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków Zadanie jest
  współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MAT – BUD MARIUSZ GŁĄB, Dworcowa 51, 85-009 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141111,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 174335,40
 • Oferta z najniższą ceną: 173051,44 / Oferta z najwyższą ceną: 200000,93
 • Waluta: PLN.
Opublikował:admin
Data publikacji:20.05.2015 09:31
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: