7 kwietnia, 2015

Nazwa: Łabiszyn: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków
Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.palac-lubostron.pl
________________________________________
Łabiszyn: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki
Numer ogłoszenia: 47867 – 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń , Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.palac-lubostron.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna wymiana tynków i zmiana kolorystyki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich, to znaczy odrestaurowanie ścian Pałacu w Lubostroniu wpisanego do rejestru zabytków (elewacja boczna i tylna) w następującym zakresie: – odwilgocenie ścian, – wymiana tynków cementowych na renowacyjne, – odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu. Zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków aranżacja kolorystyczna winna odbywać się z przedstawieniem próbek kolorystycznych i zwołaniem komisji konserwatorskiej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował on należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy roboty budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w zakresie robót restauracyjnych lub konserwacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy to w szczególności ścian), o wartości łącznej minimum 200.000,00 zł brutto, w tym jedną na co najmniej 100.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli będzie on dysponował w chwili realizacji zamówienia: – co najmniej jedną osobą kierującą robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym, posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, t.j. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe i przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 104 tejże ustawy. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 2 może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób oraz w oświadczeniu, potwierdzającym że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
minimum trzy roboty budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w zakresie robót restauracyjnych lub konserwacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy to w szczególności ścian), o wartości łącznej minimum 200.000,00 zł brutto, w tym jedną na co najmniej 100.000,00 zł brutto;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. podpisany (zaparafowany) na każdej zapisanej stronie wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, 2. kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ, Kosztorys ofertowy musi zawierać wyszczególnione koszty realizacji netto i brutto zadania. Ofertowy kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych, zestawienie materiałów oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. 3. wypełniony formularz Wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom w zakresie podwykonawstwa stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ 4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, ekonomicznych (odpowiednio) jeśli Wykonawca polega na czas realizacji zamówienia na zasobach innych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związanie z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne zobowiązanie do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie podpisane zostało przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. W przypadku podmiotu udostępniającego swój potencjał, kopie dokumentów, które go dotyczą, za zgodność z oryginałem poświadcza ten podmiot.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 – Cena – 90
• 2 – Gwarancja – 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty przede wszystkim w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, składu osobowego kadry wykonującej zamówienie oraz zmian przepisów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: a) działanie siły wyższej, b) warunki atmosferyczne i hydrogeologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, w tym zmiana poziomu wód gruntowych uniemożliwiająca prowadzenie robót, c) zmiany w dokumentacji projektowej, powodujące m.in. zmiany technologiczne wykonania inwestycji, konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, itp. d) wykopaliska archeologiczne i procedury z tym związane, e) znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót, g) przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę środków odwoławczych, h) przedłużający się, niezależny od Wykonawcy proces uzyskania decyzji administracyjnych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.palac-lubostron.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.palac-lubostron.pl lub odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Lubostroń, 89-210 Łabiszyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat w siedzibie Pałacu Lubostroń (Lubostroń, 89-210 Łabiszyn).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ

Uzupełnienie do projektu budowlanego

Załącznik nr 7 do SIWZ – Program prac konserwatorskich

Załącznik nr 7 do SIWZ – Przedmiar

Załączniki do SIWZ

Zestawienie materiałów

Opublikował:admin
Data publikacji:07.04.2015 09:41
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: