26 września, 2018

Znak sprawy: ZP-1/2018

Lubostroń, dnia 26.09.2018 r.
Znak sprawy: ZP-1/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 1).

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 26 września 2018 r. do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

OFERTA nr 1
GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno
Cena oferty: 1.083.109,22 PLN
Oferowany okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

OFERTA nr 2
Konsorcjum:
1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
2. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
Cena oferty: 999.001,23 PLN
Oferowany okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania, warunki płatności – zgodnie z SIWZ

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 86 ust. 3 i 5 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę 1.078.274,85 PLN.

Zamawiający przypomina biorącym udział w postępowaniu Wykonawcom o obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2018/09/26 13:00
Opublikował:admin
Data publikacji:26.09.2018 13:10
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: