8 kwietnia, 2014

Znak sprawy: 75951 - 2014

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków
Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.palac-lubostron.pl
________________________________________
Łabiszyn: Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu

Numer ogłoszenia: 75951 – 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń , Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.palac-lubostron.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich, to znaczy odrestaurowanie ścian Pałacu w Lubostroniu wpisanego do rejestru zabytków (elewacja frontowa i ściana południowo – zachodnia) w następującym zakresie: – odwilgocenie ścian, – wymiana tynków cementowych na renowacyjne, – odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu. Zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: – aranżacja kolorystyczna winna odbywać się z przedstawieniem próbek kolorystycznych i zwołaniem komisji konserwatorskiej, – detale sztukatorskie portyku głównego i tympanonów powinny być wykonane przez dyplomowanego konserwatora w zakresie konserwacji kamienia i detalu architektonicznego. Szczegóły zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowo-techniczna.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował on należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy roboty budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w zakresie robót restauracyjnych lub konserwacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy to w szczególności ścian), o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto, w tym jedną na co najmniej 200.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót budowlanych
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli będzie on dysponował w chwili realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz § 24 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych . Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie osób oraz w oświadczeniu, potwierdzającym że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
minimum trzy roboty budowlane o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w zakresie robót restauracyjnych lub konserwacyjnych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy to w szczególności ścian), o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto, w tym jedną na co najmniej 200.000,00 zł brutto;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. podpisany (zaparafowany) na każdej zapisanej stronie wzór umowy, stanowiący Załącznik do SIWZ, 2. kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą Załącznik do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty przede wszystkim w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, składu osobowego kadry wykonującej zamówienie oraz zmian przepisów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: a) działanie siły wyższej, b) warunki atmosferyczne i hydrogeologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, w tym zmiana poziomu wód gruntowych uniemożliwiająca prowadzenie robót, c) zmiany w dokumentacji projektowej, powodujące m.in. zmiany technologiczne wykonania inwestycji, konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, itp. d) wykopaliska archeologiczne i procedury z tym związane, e) znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót, g) przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę środków odwoławczych, h) przedłużający się, niezależny od Wykonawcy proces uzyskania decyzji administracyjnych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.palac-lubostron.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pałac Lubostroń, Lubostroń, 89-210 Łabiszyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Pałac Lubostroń, Lubostroń, 89-210 Łabiszyn, SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2014/04/08 10:42
Opublikował:admin
Data publikacji:08.04.2014 10:49
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki