13 maja, 2014

Łabiszyn: Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu

Numer ogłoszenia: 101919 – 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75951 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń, Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich, to znaczy odrestaurowanie ścian Pałacu w Lubostroniu wpisanego do rejestru zabytków (elewacja frontowa i ściana południowo – zachodnia) w następującym zakresie: – odwilgocenie ścian, – wymiana tynków cementowych na renowacyjne, – odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu. Zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: – aranżacja kolorystyczna winna odbywać się z przedstawieniem próbek kolorystycznych i zwołaniem komisji konserwatorskiej, – detale sztukatorskie portyku głównego i tympanonów powinny być wykonane przez dyplomowanego konserwatora w zakresie konserwacji kamienia i detalu architektonicznego. Szczegóły zawiera SIWZ oraz dokumentacja projektowo-techniczna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU REMGIPS 2, Żukowa 30a, 43-607 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255530,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 275867,08

Oferta z najniższą ceną: 275867,08 / Oferta z najwyższą ceną: 337054,22

Waluta: PLN.

Wytworzył: Karolina Małek
Data wytworzenia:2014/05/13 10:32
Opublikował:admin
Data publikacji:13.05.2014 10:34
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: