26 listopada, 2013

Znak sprawy: 484786 - 2013

Łabiszyn: DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH
Numer ogłoszenia: 484786 – 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń , Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.palac-lubostron.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i przetworów mięsnych. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zamawiającego produktów określonych w zestawieniu zamieszczonym w FORMULARZU OFERTOWYM – załącznik 1a i 1b Część I – Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęciny i przetworów Część II – Dostawa drobiu i przetworów Szczegółowy opis w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga towarów świeżych, pierwszej jakości, spełniających polskie normy oraz z aktualnymi terminami przydatności do spożycia. Jeżeli w opisie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w opisie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy PZP. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty nosiły nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych. Produkty z długoterminowym okresem przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 2 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. Produkty z krótkim okresem przechowywania odpowiednio powinny posiadać co najmniej 4 dniowy termin przydatności do spożycia dla mięsa, wędlin i przetworów mięsnych świeżych oraz w przypadku wyrobów wędliniarskich paczkowanych co najmniej 14 dniowy termin do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w terminie 2 dni od złożenia zamówienia telefonicznego lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego. Wykonawca zobowiązany jest do: a)sukcesywnego dostarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem, w uzgodnionych przez Zamawiającego dniach i godzinach, b)dostarczania towarów opakowanych i przewożonych w odpowiednich warunkach zgodnie z wymaganiami HACCP, c)realizowania dostaw zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 21 poz. 179), d)dostarczania towarów zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. nr 31 poz. 265 z 2005r.) e)dostarczania towarów do magazynu w siedzibie Zamawiającego, transportem na własny koszt i ryzyko, f)dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego, g)dołączania do każdej dostawy faktury VAT, z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty VAT i kwoty brutto, h)dołączania do każdej dostawy handlowego dokumentu identyfikacyjnego, i)terminowego dostarczania zamówionych towarów. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę towarów w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego towaru u innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy różnicą między ceną zakupu u innego podmiotu, a ceną wynikającą z umowy – w takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru dostarczonego po terminie. 1. Zamawiający składać będzie cząstkowe zamówienia telefonicznie lub faxem, wynikające z bieżącego zapotrzebowania. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilościowego dostaw towarów wyszczególnionych w FORMULARZU OFERTOWYM – załączniku nr 1a i/lub 1b do obiektywnie istniejących potrzeb. 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od dostawy niektórych produktów na rzecz innych produktów wymienionych w FORMULARZU OFERTOWYM – załączniku nr 1 a i/lub 1b 3. Ostateczna wartość dostaw wynikać będzie z faktycznej ilości dostarczonego PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, według cen zawartych w FORMULARZU OFERTOWYM – załączniku nr 1a i/lub 1b 4. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 5. Należność za dostarczone towary regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 p.7 ustawy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3, 15.13.17.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował on zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem podmiotu Zamawiającego, wartości zamówienia oraz daty wykonania. W tym okresie zrealizował min. 4 dostawy o wartość brutto nie mniejszej niż 200.000,00 złotych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymaga się złożenia dokumentów w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymaga się złożenia dokumentów w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymaga się złożenia dokumentów w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– Oświadczenie Wykonawcy o stosowaniu systemu HACCP lub certyfikat potwierdzający stosowanie systemu HACCP – Decyzja Państwowego (Powiatowego) Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu środka transportu do przewozu artykułów będących przedmiotem zamówienia – Zaparafowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.palac-lubostron.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pałac Lubostroń Lubostroń 89-210 Łabiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Pałac Lubostroń Lubostroń 89-210 Łabiszyn sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęciny i przetworów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zamawiającego produktów określonych w zestawieniu zamieszczonym w FORMULARZU OFERTOWYM – załącznik 1a.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3, 15.13.17.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.12.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa drobiu i przetworów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Zamawiającego produktów określonych w zestawieniu zamieszczonym w FORMULARZU OFERTOWYM – załącznik 1b.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 15.13.11.35-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2013/11/26 11:28
Opublikował:admin
Data publikacji:26.11.2013 11:16
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: