28 sierpnia, 2019

Ogłoszenie nr 590420-N-2019 z dnia 2019-08-28 r.

Pałac Lubostroń: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 4) w podziale na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń, krajowy numer identyfikacyjny 92547327000000, ul. Lubostroń  1 , 89-210  Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 844 623, e-mail ksiegowosc@palac-lubostron.pl, faks 523 844 623.
    Adres strony internetowej (URL): www.palac-lubostron.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
    Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.palac-lubostron.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.palac-lubostron.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej (papierowej)
Adres:
Pałac Lubostroń, Lubostroń, 89-210 Łabiszyn
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 4) w podziale na części
Numer referencyjny: ZP-4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie wyznacza wymogów w tym zakresie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem został podzielony na 4 odrębne części (obszary) i obejmuje przede wszystkim: CZĘŚĆ 1 – obszar nr 1: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (3 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (194 szt.), CZĘŚĆ 2 – obszar nr 2: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (49 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (159 szt.), c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (264 szt.), CZĘŚĆ 3 – obszar nr 3: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (25 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (136 szt.), c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (1521 szt.), d) zakup i nasadzenia – odtworzenie runa leśnego (700 szt.). CZĘŚĆ 4 – obszar nr 4: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (28 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (211 szt.), c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (215 szt.), d) zakup i nasadzenia – odtworzenie runa leśnego (1300 szt.). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń. Celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza dokumentację opisującą przedmiot zamówienia oraz przedmiary robót – załączniki nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77211600-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77310000-6
77313000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać (na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę), że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN. (Uszczegółowienie: Składając ofertę na jedną część zamówienia wykonawca wykazuje 100.000 PLN, składając ofertę na dwie części zamówienia wykonawca wykazuje 200.000 PLN, składając ofertę na trzy części zamówienia wykonawca wykazuje 300.000 PLN, składając ofertę na cztery części zamówienia wykonawca wykazuje 400.000 PLN).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: W zakresie części 1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie prac rewaloryzacyjnych lub pielęgnacyjnych w terenach zalesionych, w tym jednej na terenie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości każdej co najmniej 100.000 PLN brutto. W zakresie części 2, 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać się (na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę), doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie prac rewaloryzacyjnych lub pielęgnacyjnych w terenach zalesionych, w tym jednej na terenie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości każdej co najmniej 200.000 PLN brutto. 2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać (na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę), że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej, tj.: a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami, zgodnie z wymaganiami o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia w tej samej specjalności. minimalne doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami przy zabytkach; b) osobą posiadającą min. średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśne lub o kierunku architektura krajobrazu lub o profilu terenów zielonych. minimalne doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracach polegających na pielęgnacji zieleni parkowej lub sadzeniu, wycince bądź pielęgnacji drzew.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, 5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, 6) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega), w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1) kosztorys ofertowy, 2) pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do złożenia oferty, 3) pełnomocnictwo/a, wynikające z art. 23 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – o ile dotyczy, 4) zobowiązanie innych podmiotów (tylko jeśli wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1-6 UPZP, a w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt 1 UPZP, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie; silne wichury, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne – np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, nieodpowiednia temperatura powietrza, silne, porywiste wiatry, itp.), których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności; c) przedłużającej się procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w wyniku przesunięcia terminu składania ofert, składania środków odwoławczych przez wykonawców, itp. d) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizację umowy, e) wystąpienia w obrębie prowadzonych prac niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, itp., f) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 2. Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, itp.) np. kierownika prac. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki określone w siwz; 3. Wykonanie zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – w takim przypadku może zaistnieć konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wykonywania tych zamówień; Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika prac w terenach zielonych, zaakceptowanego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika prac w terenach zielonych lub innych osób odpowiedzialnych za realizację zadania, dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na wpisaniu osoby pełniącej tę funkcję.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia: „Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r”. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Obszar 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. o następującym zakresie: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (3 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (194 szt.). W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77310000-6, 77313000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 2 Nazwa: Obszar 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. o następującym zakresie: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (49 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (159 szt.), c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (264 szt.). W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77310000-6, 77313000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 3 Nazwa: Obszar 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. o następującym zakresie: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (25 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (136 szt.), c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (1521 szt.), d) zakup i nasadzenia – odtworzenie runa leśnego (700 szt.). W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77310000-6, 77313000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Część nr: 4 Nazwa: Obszar 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r o następującym zakresie: a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (28 szt.), b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (211 szt.), c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (215 szt.), d) zakup i nasadzenia – odtworzenie runa leśnego (1300 szt.). W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 77310000-6, 77313000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy

Opublikował:Renata Beck-Szymańska
Data publikacji:28.08.2019 10:07
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki