10 kwietnia, 2019

Znak sprawy: ZP-1/2019

Termin składania ofert: 2019/05/13 10:00

Dz.U./S S71
10/04/2019
168091-2019-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

10/04/2019S71
https://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168091-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Lubostroń: Sadzenie drzew
2019/S 071-168091
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Pałac LubostrońŁabiszynLubostroń89-210PolskaOsoba do kontaktów: Pan Andrzej BudziakTel.: +48 605697743E-mail: ksiegowosc@palac-lubostron.pl Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.palac-lubostron.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.palac-lubostron.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu2017 r. (etap 4)
Numer referencyjny: ZP-1/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
77211600
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dz.U./S S71
10/04/2019
168091-2019-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

10/04/2019S71
https://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku wLubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym izniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000
77313000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałac Lubostroń, 89-210 Łabiszyn, POLSKA
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje przede wszystkim:
a) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości ponad 4 m (105 szt.),
b) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne drzew o wysokości do 4 m (700 szt.),
c) zakup i nasadzenia rekonstrukcyjne krzewów (2 000 szt.),
d) zakup i nasadzenia – odtworzenie runa leśnego (2 000 szt.).
W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac pielęgnacyjnych przez okres 3lat, licząc od dnia ostatecznego odbioru końcowego nasadzeń.
Celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza dokumentację opisującąprzedmiot zamówienia oraz przedmiar robót – załączniki nr 1 i 4 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres udzielenia gwarancji na wykonane prace / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Dz.U./S S71
10/04/2019
168091-2019-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

10/04/2019S71
https://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium, przed upływem terminu składania ofert, wnastępującej wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) PLN. Szczegóły zawiera Rozdział14 SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niemniejszej niż 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacjiekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji wykonawcapolega), w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowy zakres żądanych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniuzawiera SIWZ.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, conajmniej 3 usług w zakresie prac rewaloryzacyjnych lub pielęgnacyjnych w terenach zalesionych, w tym dwóchna terenie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości każdej co najmniej 300 000 PLN brutto
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia,posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, niemniejsze niż określono poniżej, tj.:
a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami, zgodnie zwymaganiami o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samychczynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia w tej samejspecjalności. Minimalne doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracamiprzy zabytkach;
b) osobą posiadającą min. średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśne lub o kierunku architektura krajobrazulub o profilu terenów zielonych. Minimalne doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego wpracach polegających na pielęgnacji zieleni parkowej lub sadzeniu, wycince bądź pielęgnacji drzew.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolnościtechnicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
Dz.U./S S71
10/04/2019
168091-2019-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

10/04/2019S71
https://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego wg wzoruZamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregousługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przeznie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoruZamawiającego);
Szczegółowy zakres żądanych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniuzawiera SIWZ
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zostały zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Pałac Lubostroń, 89-210 Łabiszyn (Gabinet Dyrektora), POLSKA
Dz.U./S S71
10/04/2019
168091-2019-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

10/04/2019S71
https://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz żądanych dokumentów podmiotowych, potwierdzających brakpodstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zawarte są w Rozdziale 10 i 11 SIWZ.
Informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych zawarte są w Rozdziale 11.17 SIWZ.
Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonejkwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować dojednego pliku archiwum (ZIP).
Do oferty należy dołączyć:
1) kosztorys ofertowy,
2) dowód wniesienia wadium,
3) pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub z treści złożonych Zamawiającemuoświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do złożenia oferty,
4) pełnomocnictwo/a, wynikające z art. 23 uPzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie – o ile dotyczy,
5) zobowiązanie innych podmiotów (tylko jeśli wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotówdla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).
Do oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego wynikających z art. 26 ust. 1 uPzp,zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego (Dz.U. 2016 r., poz. 1126) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiającyod wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993)
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba OdwoławczaPostępu 17AWarszawa02-676Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzieleniezamówienia zostało zawarte w Rozdziale 28 SIWZ.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba OdwoławczaPostępu 17AWarszawa
Dz.U./S S71
10/04/2019
168091-2019-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

10/04/2019S71
https://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

02-676Polska
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2019

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2019/04/10 13:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:10.04.2019 14:01
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki