18 sierpnia, 2018

Znak sprawy: ZP-1/2018

Termin składania ofert: 2018/09/26 10:00

18/08/2018 S158 – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Lubostroń: Usługi wycinania drzew

2018/S 158-362159

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Pałac Lubostroń
Łabiszyn
Lubostroń
89-210
Polska
Osoba do kontaktów: Pan Andrzej Budziak
Tel.: +48 605697743
E-mail: ksiegowosc@palac-lubostron.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.palac-lubostron.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.palac-lubostron.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odtworzenie zabytkowego parku w Lubostroniu, uszkodzonego i zniszczonego w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. (etap 1)

Numer referencyjny: ZP-1/2018
II.1.2)Główny kod CPV
77211400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rewaloryzacyjnych i pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45236250
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pałac Lubostroń, 89-210 Łabiszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje przede wszystkim:

a) usunięcie zniszczonych drzew ok. 600 szt.:

— gatunki drzew: sosny, akacje, klony,

— wymiary- średnica ok. 36-75 cm,

— wywiezienie pni i gałęzi, oczyszczenie terenu.

b) usunięcie karpin i pni – ok. 1288 szt.:

— wywiezienie karpin i pni,

— oczyszczenie terenu.

c) uzupełnienie ubytków:

— nawiezienie żyznej ziemi,

— rekonstrukcja zniszczeń i wyprofilowanie linii brzegowej stawu.

Wykonawca pozostawi teren na którym wykonywane są usługi w stanie nienagannym tj. teren pozostanie wygrabiony i oczyszczony z pozostałości po wycince i pielęgnacji oraz wykopach karpin.

Celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza dokumentację fotograficzną oraz przedmiar robót – załączniki nr 1 i 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres udzielenia gwarancji na wykonane prace / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium, przed upływem terminu składania ofert, w następującej wysokości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) PLN. Szczegóły zawiera Rozdział 14 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Szczegółowy zakres żądanych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie prac rewaloryzacyjnych lub pielęgnacyjnych w terenach zalesionych, w tym na jednym terenie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości łącznej co najmniej 400 000 PLN brutto.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej, tj.:

a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach będących parkami, zgodnie z wymaganiami o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia w tej samej specjalności.

Minimalne doświadczenie zawodowe: 3 (trzy) lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami przy zabytkach

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Szczegółowy zakres żądanych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy zostały zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Pałac Lubostroń, 89-210 Łabiszyn (Gabinet Dyrektora), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

JEDZ należy przesłać na adres e-mail: ksiegowosc@palac-lubostron.pl Szczegóły w zakresie składania JEDZ zawiera Rozdział 12 SIWZ.

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia oraz żądanych dokumentów podmiotowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, zawarte są w Rozdziale 10 i 11 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w Rozdziale 28 SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2018

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2018/08/18 14:00
Opublikował:admin
Data publikacji:18.08.2018 14:24
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki