3 października, 2018

Znak sprawy: ZP-1/2018

Pałac Lubostroń, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej „ustawa Pzp”) informuje, że w wyniku ogłoszonego ww. zamówienia publicznego na Wykonawcę został wybrany przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14C, 62-200 Gniezno

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu która nie podlega odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

Zestawienie złożonych ofert:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Łączna punktacja przyznana ofercie

(kryterium cena 60%, gwarancja 40%)

1 GARDENIA Tomasz Hernacki

ul. Wschodnia 14C

62-200 Gniezno

100 pkt

(60 pkt cena, 40 pkt gwarancja)

2 Konsorcjum:

1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

2. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

 

Oferta odrzucona

 

 

 

 

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2018/10/03 14:00
Opublikował:Karolina Malak
Data publikacji:03.10.2018 14:49
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki