26 września, 2013

Znak sprawy: 174703-2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 174703-2013 z dnia 2013-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Łabiszyn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich wnętrz sal Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, wpisanych do rejestru zabytków, następująco: a) w zakresie ścian, sufitów, sztukaterii należy przede wszystkim: -…
Termin składania ofert: 2013-09-17
________________________________________
Łabiszyn: Renowacja i rewitalizacja Pałacu w Lubostroniu
Numer ogłoszenia: 196659 – 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174703 – 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Lubostroń, Lubostroń 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3844623, faks 052 3844623.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja i rewitalizacja Pałacu w Lubostroniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjno-konserwatorskich wnętrz sal Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, wpisanych do rejestru zabytków, następująco: a) w zakresie ścian, sufitów, sztukaterii należy przede wszystkim: – oczyścić ww. z kurzu i brudu, – wykonać ewentualne naprawy ubytków masami gipsowymi na sztukateriach, tynkowymi na ścianach i sufitach, – pogłębić szczeliny i pęknięcia, wypełnić je odpowiednimi masami z wypełniaczem i klejem w celu ustabilizowania ich prac, – opracować i wypolerować kity papierami ściernymi o różnej granulacji, – zaizolować naprawy odpowiednio dobranymi środkami, – wykonać scalenia kolorystyczne, – pomalować odpowiednio dobranymi farbami o odpowiedniej przepuszczalności w kolorach zatwierdzonych przez inwestora i nadzór konserwatorski b) w zakresie stiukowych boazerii i kolumn należy m.in.: – oczyścić mechaniczne i chemiczne powierzchnie stiuku, – podkleić odspojone fragmenty stiuku / iniekcje z kleju i wypełniaczy /, – usunąć ewentualne wtórne zniszczone i popękane uzupełnienia na niewłaściwie zaizolowanych rurach grzewczych, – wykonać izolacje termiczne pod nowe uzupełnienia, – wykonać uzupełnienia stiuku barwionymi masami stiukowymi na bazie kleju kostnego i barwników, – zaizolować uzupełnienia, – nałożyć warstwę nabłyszczającą i wypolerować. c) w zakresie malarstwa należy w szczególności: – zakonserwować oryginalną malaturę, – dokładnie doczyścić mechaniczne i chemiczne oryginalne warstwy malarskie, – zabezpieczyć warstwę malarską, – wzmocnić malaturę i tynk zabytkowy, poprzez m.in. wykonanie zastrzyków podtynkowych w celu usunięcia pęcherzy i odspojeń warstwy malarskiej, – zdjąć zabezpieczenia, – uzupełnić ubytki podłoża tynkiem o podobnej strukturze, – usunąć szpecące, zmienione, wtórne przemalowania, – wykonać scalenie kolorystyczne oryginału farbami o podobnym składzie co farby oryginalne lub temperowymi. UWAGA Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które wykonywać będą opisane wyżej prace renowacyjno-konserwatorskie posiadały kwalifikacje o których stanowi § 22 oraz § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych , tzn: Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: 1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków – oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa wyżej, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1 oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych . Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik do SIWZ oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. Z uwagi na szczególny charakter zamówienia, Zamawiający zaleca, aby wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w obiekcie, w którym realizowane będzie zamówienie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.53-5, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Aleksandra Olszewska – Piech, Karolewo 26A, 86-022 Dobrcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 100000,00
• Oferta z najniższą ceną: 100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 122746,76
• Waluta: PLN.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2013/09/26 11:50
Opublikował:admin
Data publikacji:26.09.2013 11:49
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: