10 września, 2018

Termin składania ofert: 2018/09/20 10:00

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Pałac Lubostroń
89-210 Łabiszyn
tel/fax: 52 384 46 23
e-mail: palac@palac-lubostron.pl
osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Dyrektor Pałacu w Lubostroniu – Pan Andrzej Budziak.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane z pominięciem procedur, o których stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość szacunkową poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 UPZP (poniżej 30.000 euro).
3. Informacja o przedmiocie zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie uszkodzonych drzew pomnikowych i soliterowych (170 szt) oraz zabezpieczenie drzew o naruszonym systemie korzeniowym (8 szt) w zabytkowym parku w Lubostroniu o powierzchni 41 ha, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. zabytków A/192/1-6), uszkodzonym i zniszczonym w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r.
Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje przede wszystkim:
a) Zabiegi w obrębie koron (w tym usunięcie połamanych konarów),
b) Polepszenie statyki,
c) Wiązania dynamiczne i statyczne,
d) Podpory i odciągi.

Prace należy wykonać zgodnie z załączonym zestawieniem uszkodzonych drzew zakwalifikowanych do wykonania zabiegów, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Celem prawidłowego sporządzenia oferty zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji prac.

1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) W ramach oferty należy podać cenę łączną brutto i netto, która winna uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej jedno zadanie w zakresie pielęgnacji drzew w parku zabytkowym, o wartości minimum 30.000 PLN brutto.
b) będą dysponowali przez okres realizacji zamówienia osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne do jego realizacji, w tym jedną osobę z uprawnieniami arborystycznymi oraz jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do kierowania pracami przy zabytkach, zgodnie z wymaganiami o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187), posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami przy zabytkach.
c) będą dysponowali przez okres realizacji zamówienia środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
d) nie zalegają z płatnościami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty).
2) Jeden oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
3) Oferty należy składać w języku polskim, w walucie PLN. W przypadku gdy oferta zostanie złożona walucie obcej, zamawiający przeliczy jej wartość w PLN na podstawie średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu składania ofert.
4) Do oferty należy dołączyć:
– pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa.
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
5) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wskazywać umocowanie do podpisania oferty.
7) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: OFERTA na Zabezpieczenie uszkodzonych drzew.
8) Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20.09.2018 r. do godz. 10.00.
2) Decyduje data wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy dostarczyć na adres: Pałac Lubostroń, 89-210 Łabiszyn.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej zamawiającego.

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła Cena 100%.
Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 100 pkt.

9. Istotne elementy umowy:

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie miało charakter kosztorysowy, a ostateczne rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi kosztorysem powykonawczym.
2) Wymagany termin gwarancji na wykonane prace: 3 lata.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
4) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie prac wskazanych przez zamawiającego w ofercie oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
5) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w szczególności:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie, silne wichury, itp.;
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy i zamawiającego (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne – tj. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, silne, porywiste wiatry, itp.), których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności;
c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy,
d) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,
np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków, itp.
e) wystąpienia w obrębie prowadzonych prac niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, itp.
2. Zmiana przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym;
3. Zmiana zakresu przedmiotowego w szczególności:
a) zmniejszenie zakresu przedmiotowego zadania w przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania projektu.
b) zmiana technologii wykonania oraz zmiana użytych materiałów do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków płatności na każdym etapie realizacji zamówienia.
6. Wszystkie zmiany wymagają obopólnej zgody stron.
7. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

10. Załączniki

Załącznik nr 1. Zestawienie uszkodzonych drzew zakwalifikowanych do wykonania zabiegów
Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2018/09/10 11:00
Opublikował:admin
Data publikacji:10.09.2018 11:28
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: