Zmiany w tej wersji wpisu:
- Zmiana tytułu
- Zmiana treści

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 12 maja 2015 o 13:10:10. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

STATUT

GALERII SZTUKI „WOZOWNIA”  W TORUNIU

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu,  zwana dalej „Galerią”,  jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, która działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);

2)    niniejszego statutu.

§ 2.1. Organizatorem Galerii jest  Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej „Organizatorem”.

 2.    Galeria jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem EK II-4011/03/99.
 3.    Siedzibą Galerii jest miasto Toruń, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4.    Galeria może realizować  zadania statutowe również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 3. Celem  działalności  Galerii  jest  upowszechnianie  współczesnych  sztuk  plastycznych, w szczególności promocja, prezentacja i propagowanie współczesnej twórczości artystycznej  w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków dla jej aktywnego odbioru społecznego.

§ 4. Galeria realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizację wystaw i działań plastycznych oraz imprez towarzyszących;
2)    wymianę wystaw z innymi instytucjami wystawienniczymi;
3)    organizację konkursów plastycznych, aukcji, spotkań, wykładów i konferencji artystyczno-kulturalnych i edukacyjnych;
4)    prowadzenie różnorodnych form popularyzacji sztuk plastycznych;
5)    prowadzenie działalności wydawniczej;
6)    tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej oraz jej udostępnianie.

§ 5. Przy realizacjicelów statutowych Galeria współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą oraz z administracją państwową i samorządową, mediami, uczelniami wyższymi,  a także osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 3

ZARZĄDZANIE i ORGANIZACJA GALERII

§ 6. 1.Galerią kieruje dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na  zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 2.    Dyrektora Galerii powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach i w trybie określonym  w przepisach odrębnych.
 3.    Dyrektor może kierować Galerią przy pomocy zastępcy.
 4.    Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Galerii.
 5.    Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1)    kierowanie działalnością statutową;
2)    nadzór nad mieniem Galerii i zgromadzonymi kolekcjami;
3)    sporządzanie, zatwierdzanie oraz przedstawianie Organizatorowi  planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
4)    wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów;
5)    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Galerii oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;
6)    składanie w imieniu Galerii oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności  prawnych.

6.    Dyrektor może powołać w Galerii stałe lub doraźne organy doradcze. Tryb i zasady działania organów doradczych określa regulamin nadany przez dyrektora Galerii.

 § 7. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Galerii określa regulamin  organizacyjny nadawany przez dyrektora Galerii, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

ROZDZIAŁ 4

 

MAJĄTEK I FINANSE GALERII

§ 8.1.Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych właściwych przepisach. 

  1. Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora Galerii, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody Galerii.
  2. Plan finansowy sporządzany jest w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Dyrektor Galerii zatwierdza plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok.
  4. Zatwierdzony przez dyrektora Galerii plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  5. Roczne sprawozdanie finansowe Galerii podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 § 9. Działalność Galerii finansowana jest dotacją z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, przychodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez Galerię oraz przychodami z innych źródeł.

§ 10.1. Galeria  może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą.

 2.    Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1)    wynajmu  sal,  pomieszczeń, sprzętu ekspozycyjnego oraz środków transportu;
2)    usług wystawienniczych i plastycznych;
3)    obrotu dziełami sztuki, przedmiotami artystycznymi i wydawnictwami;
4)    usług związanych z prowadzoną działalnością statutową.

 3.    Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Galerii.

§ 11. W imieniuGalerii oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składa dyrektor Galerii lub osoba przez niego upoważniona.

  

ROZDZIAŁ 5

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Połączenia, podziału oraz likwidacji Galerii może dokonać Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Wytworzył: Karolina Malak
Data wytworzenia:2012/12/01 09:00
Opublikował:admin
Data publikacji:20.08.2014 08:55
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: